Sędziowie „gorszej kategorii”

Projekt Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara przewiduje, że sędziowie powołani po 2018 r. są jednak „sędziami”. Pomimo tego nie będą mogli kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa i nie będą mogli nawet zgłaszać do niej kandydatów (w przeciwieństwie np. do innych sędziów, Krajowej Rady Prokuratorów, Krajowej Rady Radców Prawnych czy grupy 2 tysięcy obywateli).

Czyli tworzy się w ramach stanu sędziowskiego grupę „gorszej kategorii” z brakiem określonych uprawnień.

Na pierwszy rzut oka wygląda to na dyskryminację bezpośrednią (art. 18[3a] Kodeksu pracy) i naruszenie art. 32 ust. 1 Konstytucji RP (prawo do równego traktowania) oraz art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r.

W 2020 r. Adam Bodnar jako Rzecznik Praw Obywatelskich napisał słowo wstępne do pracy: „Ochrona przed dyskryminacją w Polsce. Stan prawny i świadomość społeczna”. Pisał tam:

„Zasada równości i zakaz dyskryminacji należą do podstawowych zasad wyrażonych w Konstytucji RP z 1997 r. Ustawodawca, na mocy ustawy zasadniczej, zobowiązany został do poszanowania godności każdego człowieka bez względu na jego status i cechy osobiste oraz takiego kształtowania regulacji prawnych, które zapewnią równe traktowanie podmiotów podobnych w sferze życia politycznego, społecznego i gospodarczego. Na ustanawiane krajowe regulacje prawne wpływ mają także normy prawa międzynarodowego i europejskiego. To właśnie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i przyjęcie acquis communitaire przyspieszyło rozwój prawa antydyskryminacyjnego w naszym kraju.”

W 2016 r. Pan Minister – będący przecież Prokuratorem Generalnym – jako Rzecznik Praw Obywatelskich był również autorem słowa wstępnego do książki „Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów”. Czytamy w nim tak:

„Sądy i prokuratura są reprezentantami władzy publicznej. Obywatele często tylko z nimi mają styczność. Kształtują zatem swoje wyobrażenie na temat funkcjonowania państwa w wyniku działań władzy sądowniczej oraz prokuratury. (…) Konstytucyjne drogowskazy, jakimi są ludzka godność, zasada równości oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, mogą bez wątpienia pomagać w codziennym sprawowaniu władzy i wykonywaniu zawodu sędziego oraz prokuratora”.